Privacy

Bescherming van persoonsgegevens – Privacyverklaring – CoderDojo Belgium VZW met maatschappelijke zetel te 1030 Schaarbeek, François Rigasquare 16, ingeschreven onder het nummer 0523.889.476 (“CoderDojo Belgium”)

1. Algemeen

CoderDojo Belgium is een VZW met maatschappelijke zetel te 1030 Schaarbeek, François Rigasquare 16 België, ingeschreven onder het nummer 0523.889.476 (“CoderDojo Belgium”)

De toegang tot en/of het gebruik van de website (http://www.CoderDojobelgium.be ) en/of de daarop geplaatste informatie, zoals berichten en/of commentaar, en de via daarmee verleende diensten (“Website”) impliceert dat jij als bezoeker/gebruiker:

 1. Erkent volledig te zijn geïnformeerd over alle voorwaarden en beperkingen hierin vermeld en dat je deze volledig aanvaardt;
 2. jouw toestemming aan CoderDojo Belgium verleent om jouw persoonsgegevens te , verzamelen, verwerken en (laten) gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden vermeld in deze privacyverklaring en de van toepassing zijnde regelgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (“Privacy-wet”).

Deze privacy-verklaring kan steeds worden gewijzigd. Raadpleeg deze daarom regelmatig.

2. Gebruiken, verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

 1. Op de Website kunnen of moeten bepaalde velden worden ingevuld om zo CoderDojo Belgium de nodige inlichtingen te verschaffen voor haar werking, waaronder het e-mailadres, de voornaam, familienaam, geslacht, adres, telefoonnummer, leeftijd, die de bezoeker/gebruiker heeft geplaatst of uitgewisseld op of via de Website.
 2. De bezoeker/gebruiker garandeert dat de gegevens die deze meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens, dan wel gegevens die toebehoren aan derden die de bezoeker/gebruiker daartoe geen toestemming hebben gegeven, kan ertoe leiden dat de bezoeker/gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de Website.
 3. Door registratie op de Website en de invulling van de velden waarin bovenvermelde persoonsgegevens worden gevraagd, zijn deze automatisch toegankelijk voor CoderDojo Belgium. CoderDojo Belgium verzamelt, gebruikt en verwerkt deze gegevens voor haar persoonlijke doeleinden om:
  • a) de bezoeker/gebruiker te kunnen identificeren, via de Website te laten communiceren met andere bezoekers/gebruikers daarvan en kortom om de Website in al zijn functionaliteiten te kunnen gebruiken;
  • b) zijn/haar behoeften te begrijpen en op basis daarvan de Website en het aanbod daarop te verbeteren en hem/haar vragen te stellen over de Website of onderwerpoen die CoderDojo Belgium aangaan;
  • c) deze aan te wenden voor marketingdoeleinden eigen aan de werking van de organisatie;
  • d) de bezoeker/gebruiker verder te informeren over de activiteiten en de ontwikkelingen van de Website en de werking van CoderDojo Belgium;
  • e) de bezoeker/gebruiker updates, nieuwsbrieven, marketingmateriaal en andere informatie die nuttig zouden kunnen zijn te bezorgen;
  • f) de bezoeker/gebruiker eventueel vragen te stellen en te beantwoorden over diensten en activiteiten;
  • g) zoekopdrachten te kunnen uitvoeren;
  • h) om de toepasselijke regelgeving te kunnen naleven;
  • i) om te kunnen beantwoorden aan de voorwaarden van de openbare instellingen die CoderDojo Belgium financiëel ondersteunen.
  CoderDojo Belgium gebruikt deze gevens niet voor commerciële doeleinden of tot het bekomen van sponsoring van organisaties met een commercieel doel.
 4. CoderDojo Belgium is in geen enkel geval aansprakelijk voor het gebruik dat derden van de persoonsgegevens van de bezoeker/gebruiker maken. Zo kan de Website links bevatten naar websites van derden of reclame-boodschappen van derden-adverteerders via dewelke de persoonsgegevens worden verzameld. Deze verzameling en verwerking van gegevens valt niet onder de verantwoordelijkheid van CoderDojo Belgium, maar onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende adverteerder of beheerder van de website in kwestie waarnaar de bezoeker/gebruiker zich begeeft.Zo maakt CoderDojo Belgium gebruik van de diensten van Eventbrite Inc. om de registratie te beheren voor de verscheide dojo’s. De privacyverkalaring en gebruiksvoorwaarden vanEventbrite inc. zijn te vinden op https://www.eventbrite.nl/support/articles/nl_NL/Troubleshooting/privacy... of door op de site van Eventbrite de zoekterm ‘privacy’ te gebruiken.CoderDojo Belgium zal de hierboven vermelde gegevens niet langer opslaan dan nodig voor de eigen werking.

3. Verzet-, inzage-, correctie-, en informatierecht

 1. Je beschikt als bezoeker/gebruiker over een wettelijk en kosteloos recht om je te verzetten tegen het gebruik of de verwerking van jouw persoonsgegegevens.
 2. Je beschikt als bezoeker/gebruiker ook over een wettelijk en kosteloos recht op inzage en eventuele correctie of schrapping van jouw persoonsgegevens.
 3. Verzet, correctie, schrapping of alle andere vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) richten aan CoderDojo Belgium, Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen of via een e-mail naar info@CoderDojobelgium.be.

4. Beveiliging

CoderDojo Belgium treedt op als de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. CoderDojo Belgium verbindt zich ertoe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van jouw persoonsgegevens als bezoeker/gebruiker van de Website te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid naar zijn medewerkers toe. De door jou via de Website bezorgde persoonsgegevens blijven niet bewaard op het internet, maar kunnen worden opgeslagen op de servers van CoderDojo Belgium in België. Je erkent en aanvaardt dat de verzending van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is en bijgevolg dat de schade die je zou lijden door het onrechtmatig gebruik van jouw persoonsgegevens door derden nooit op CoderDojo Belgium kan worden verhaald.

5. Cookies

Cookies kunnen in sommige onderdelen van de Website worden gebruikt om bepaalde informatie te registeren over het gebruik van de Website door de bezoekers/gebruikers en hun voorkeuren en om de Website op basis daarvan te optimaliseren en af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker/gebruiker voor zover dit noodzakelijk is voor de optimale werking van de Website. CoderDojo Belgium zal geen cookies gebruiken om het surfgedrag van de bezoeker/gebruiker op andere websites na te gaan.

Deze cookies zijn kleine tekstbestandjes die een webserver, die door CoderDojo Belgium wordt gebruikt, naar jouw browser stuurt wanneer je de Website bezoekt. Afhankelijk van de instellingen van jouw browser worden de cookies opgeslagen of geweigerd. Als deze worden opgeslagen, kan de webserver van CoderDojo Belgium jouw computer herkennen. Als je later de Website opnieuw bezoekt en bij het oproepen van functies een wachtwoord wordt vereist, kan met een cookie worden vermeden dat je je gegevens opnieuw moet invoeren. Cookies vormen in principe geen risico voor jouw computer, omdat het om tekstbestanden gaat en niet om uitvoerbare programma's. Als je cookies wenst te blokkeren, is het mogelijk dat je bepaalde applicaties niet kan gebruiken. Je kan cookies als volgt blokkeren:

 1. Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows7/Block-...
 2. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=...
 3. Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uit...
 4. Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

De meeste webbrowsers zijn standaard geconfigureerd om cookies te accepteren. Toch is het mogelijk, afhankelijk van de persoonlijke configuratie van de gebruikers, dat gebruikers geen cookies willen accepteren. In een dergelijk geval, indien de opslag van cookies geweigerd wordt, is het mogelijk dat je als gebruiker geen toegang heeft tot de Website.

6. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Door jezelf toegang te verschaffen tot de Website, ga je als bezoeker/gebruiker ermee akkoord dat alle zaken tussen jou als bezoeker/gebruiker en CoderDojo Belgium in verband met deze Website, inclusief de privacy-aangelegenheden, exclusief worden beheerst door het Belgische recht.
 2. Elk geschil in verband met deze Website behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Mechelen, met uitsluiting van iedere andere rechtbank.